ருபினி

அமானுஷ்யங்களையும் அறிவியலையும் அசாதாரண சம்பவங்களால் கோர்த்து எழுதியிருக்கும் ‘ருபினி‘ என்ற புதினம் தெரிசை சிவாவின் முதல் புனைவு நாவலாகும்.

 200.00

Description

அமானுஷ்யங்களையும் அறிவியலையும் அசாதாரண சம்பவங்களால் கோர்த்து எழுதியிருக்கும் ‘ருபினி‘ என்ற புதினம் தெரிசை சிவாவின் முதல் புனைவு நாவலாகும்.