மருளாடி

கலைக்கோவனின் பத்து கட்டுரைகள் அடங்கிய இந்த நூல் ஆராய்ச்சி நூல் அல்ல. ஆய்வு நெறி முறைப்படி அடிக்குறிப்புகள் ஆய்வடங்கள் பின்னிணைப்புகள் என எல்லாம் அடங்கிய முழுத்தொகுப்பு அல்ல இது அனுபவம் சார்ந்த கள ஆய்வு நூல்.

 130.00

Description

கலைக்கோவனின் பத்து கட்டுரைகள் அடங்கிய இந்த நூல் ஆராய்ச்சி நூல் அல்ல. ஆய்வு நெறி முறைப்படி அடிக்குறிப்புகள் ஆய்வடங்கள் பின்னிணைப்புகள் என எல்லாம் அடங்கிய முழுத்தொகுப்பு அல்ல இது அனுபவம் சார்ந்த கள ஆய்வு நூல்.

Additional information

Weight 0.25 kg