பாழ் மண்டபமொன்றின் வரைபடம்

பிரியமும் காதலிலும் கடந்த காலம் குறித்த ஐக்கமும் சொல்லிலிலஞித் தீராத வாழ்வின் ஆடுக்குகளிலஞிருந்து தன் கவிதைகளைத் திரும்பத் திரும்பக் கண்டெடுக்கிறார் கே.ஸ்டாலிலஞின். ஈந்த ஈருப்பு ஆர்த்தமற்றது ஏன்ற கொடுந்தீர்ப்பை ஏழுதும் முன் கே.ஸ்டாலிலஞினின் வரிகளினூடாகப் பயணிப்பது வாழ்தல் குறித்த நம்பிக்கையின் கடைசித் துளி ஓன்றையேனும் மீட்டெடுக்க ஊதவக்கூடும். ஏளிமையும் பிரஸ்தாபமற்ற மொழிதலும் ஆமைந்த ஈத்தொகுப்பு “பயணவழிக் குறிப்புகள்”
தொகுப்புக்குப் பிறகான கவிஞரது ஈரண்டாவது தொகுப்பாகும்.

 50.00

Category:

Description

பிரியமும் காதலிலும் கடந்த காலம் குறித்த ஐக்கமும் சொல்லிலிலஞித் தீராத வாழ்வின் ஆடுக்குகளிலஞிருந்து தன் கவிதைகளைத் திரும்பத் திரும்பக் கண்டெடுக்கிறார் கே.ஸ்டாலிலஞின். ஈந்த ஈருப்பு ஆர்த்தமற்றது ஏன்ற கொடுந்தீர்ப்பை ஏழுதும் முன் கே.ஸ்டாலிலஞினின் வரிகளினூடாகப் பயணிப்பது வாழ்தல் குறித்த நம்பிக்கையின் கடைசித் துளி ஓன்றையேனும் மீட்டெடுக்க ஊதவக்கூடும். ஏளிமையும் பிரஸ்தாபமற்ற மொழிதலும் ஆமைந்த ஈத்தொகுப்பு “பயணவழிக் குறிப்புகள்”
தொகுப்புக்குப் பிறகான கவிஞரது ஈரண்டாவது தொகுப்பாகும்.

Additional information

Weight 0.1 kg