இருட்டியபின் ஒரு கிராமம்

சமகால உலக சிறுகதைகளின் விரிவையும் ஆழத்தையும் அடையாளம் காட்டும் விதமாக இத்தொகுப்பில் உள்ள இருபது சிறுகதைகளும் அமைந்துள்ளன.

 400.00

Description

சமகால உலக சிறுகதைகளின் விரிவையும் ஆழத்தையும் அடையாளம் காட்டும் விதமாக இத்தொகுப்பில் உள்ள இருபது சிறுகதைகளும் அமைந்துள்ளன.

Additional information

Weight 0.55 kg