திமில் – தெரிசை சிவா

சட்டென்று நாம் கடந்து போய்விடும் சராசரி மனிதர்களின் கதைகளை எழுதும் போது அவை ‘மொழிநடை’, காட்சிகளாக விரிந்தால், அக்கதைகள் காலம் தாண்டிப்  பேசப்படும். சிவாவின் கதைகள்  அதைச் செவ்வனே செய்கின்றன.   

 170.00

Additional information

Weight 0.220 kg